شکوه عاشقانه

نا خلف باشم اگر از تو دیگر یاد کنم

عمر خود بهر چی ؟در راه تو برباد کنم           

تو همانی که نداری بجُز از کبر وغرور

بتو کی دارد اثر ؟هرچه که فریاد کنم                 

تو بمن غیر غم ودرد چی دادی ؟همه عُمر

بهتر آن است که دل از غمت آزاد کنم                  

کُشت هجران تو مارا و تو خود غافل از آن

من چرا؟تکیه به خون خواره جلاد کنم                   

وعده های تو چو برف است که به افتاب بنهند

از چه من خانه خود؟ روی یخ آباد کنم                    

تو که شیرین به همه بر من مسکین چون زهر

چند از جور تو من ؟ناله چوفرهاد کنم                       

ظاهر ات همچو فرشته و به باطن چون دیو

تو کجا میشنوی؟ داد ،و گر بیداد کنم                        

گفت حبیب عاشقی این است تو بخوایی یا نه

پیش  تو  فلسفه  عشق چی ؟بنیاد کنم