خانه
 سه شنبه 4 ثور 1397

Neighbour - همسایه
ﭼﮑﺶ
قصد
مرد همسايه
بایسکل
یتیم بچه
پرهيز
همسایه
Neighbours- همسایه ها
Neighbour's wife - زن همسایه
نطاق
از همسايه - Neighbour
شتر سفید - Whitle camel
سوراخ - hole
تشکر


 
Animals - حیوانات (43)
Bahlol - بهلول (1)
Barber - سلمانی (1)
Daughter & mother - دختر و مادر (1)
Doctor - داكتر بيمار (38)
Driver - درایور (21)
English - انگلیسی (66)
Exagerate - لافوک (1)
Fool - لوده (27)
Friends - رفیق (28)
Girls & Boys - بجه و دختر (34)
In-laws - خوسر خیل (9)
Judge & accused - متهم و قاضی (6)
Junkie - جرسی (4)
Lovers - عاشق و معشوق (11)
Man & Women - زن و شوهر - مرد (114)
Marriage / Weds - عروس داماد / عروسى (24)
Mental - دیوانه ها (13)
Misc - متفرقه (151)
Mullah - Qari - ملا - قاری - فقیر (34)
Mullah Nasruddin - ملا نصرالدین (13)
Nations - قومی (182)
Naughty - شوخ و مردم آزار (6)
Neighbour - همسایه (14)
  Old man & women - پیر زن پیر مرد (3)
  Parents & kdis - والدین واطفال (36)
  Pashto - پشتو (95)
  Police & Soldier - پولیس و سرباز (14)
  Political - سیاسی (17)
  Religeous - مذهبی (33)
  Shopkeeper & customer - دوکاندار و فروشنده (6)
  Stingy - ممسک و سخت (1)
  Teacher & Student - معلم و شاگرد (47)
  Traveller - مسافر (2)
  Work - وظیفه (1)

  Subscribe!
  Get free jokes in your email. Enter your email address below to sign up.
   
  GuestBook