خانه  
 پنچشنبه 6 ثور 1397

Uzbaki - Turkmani - ازبکی - ترکمنی
انصاف
جان کویدیر
جان بیرگنگه
پاره خور - حرامخور
پاره خور، بیش قؤلینی آغزیگه تیقر