خانه  
 جمعه 3 قوس 1396

Uzbaki - Turkmani - ازبکی - ترکمنی
انصاف
جان کویدیر
جان بیرگنگه
پاره خور - حرامخور
پاره خور، بیش قؤلینی آغزیگه تیقر