خانه  
 پنچشنبه 6 ثور 1397

Category: Uzbaki - Turkmani - ازبکی - ترکمنی
Reader Rating: 4.25
Contributor: Admin

ری دهید - Rate this proverb

 خنده دار
Hilarious
 خوب
Good
اوسط
Average
بی کیفیت
Poor
خراب
Nasty
پاره خور، بیش قؤلینی آغزیگه تیقر
رشوتخوار، پنج انگشترا به دهان خود فرومیبرد

Email this proverb to a friend
Your email address:
Your friends address:
Receive proverbs in your email.