خانه  
 پنچشنبه 6 ثور 1397

Category: Balouchi - بلوجی
Reader Rating: 3.67
Contributor: Admin

ری دهید - Rate this proverb

 خنده دار
Hilarious
 خوب
Good
اوسط
Average
بی کیفیت
Poor
خراب
Nasty
وتی پارا کاس
وتی پارا کاس وتی کونتا بپک کن
پایت را به اندازه گلم ات دراز کن

Email this proverb to a friend
Your email address:
Your friends address:
Receive proverbs in your email.