خانه  
 پنچشنبه 6 ثور 1397

Category: Uzbaki - Turkmani - ازبکی - ترکمنی
Reader Rating: 4.25
Contributor: Admin

ری دهید - Rate this proverb

 خنده دار
Hilarious
 خوب
Good
اوسط
Average
بی کیفیت
Poor
خراب
Nasty
جان بیرگنگه
جان بیرگنگه جای بیر
جای بیرگنگه جان بیر

آنکه در برابرت از جان خود دریغ نمیکند، از مالت صر نظر کن
آنکه از جایش میگذرد، جان را فدایش کن


Email this proverb to a friend
Your email address:
Your friends address:
Receive proverbs in your email.