خانه  
 چهار شنبه 5 ثور 1397

Category: Mics - متفرقه
Reader Rating: 4.25
Contributor: Admin

ری دهید - Rate this proverb

 خنده دار
Hilarious
 خوب
Good
اوسط
Average
بی کیفیت
Poor
خراب
Nasty
عقل که زیاد میشود، حرف کم میشود
A wise head makes a close mouth.

Email this proverb to a friend
Your email address:
Your friends address:
Receive proverbs in your email.