خانه  
 چهار شنبه 5 ثور 1397

Category: Uzbaki - Turkmani - ازبکی - ترکمنی
Reader Rating: 4.31
Contributor: Admin

ری دهید - Rate this proverb

 خنده دار
Hilarious
 خوب
Good
اوسط
Average
بی کیفیت
Poor
خراب
Nasty
جان کویدیر
جان کویدیر مه سنگ، جانانه قیده
تاقفه چیقمه سنگ، دولانه قیده
معنی:
جانت را در عذاب ندهی جانانه به دست نخواهی آمد
همچنان به کوه نبرآیی دولانه ره به دست نخواهی آورد

معنی:
بی رنج گنج حاصل نمی شود

Email this proverb to a friend
Your email address:
Your friends address:
Receive proverbs in your email.