خانه  
 چهار شنبه 5 ثور 1397

Category: Uzbaki - Turkmani - ازبکی - ترکمنی
Reader Rating: 3.93
Contributor: Admin

ری دهید - Rate this proverb

 خنده دار
Hilarious
 خوب
Good
اوسط
Average
بی کیفیت
Poor
خراب
Nasty
انصاف
انصاف - سری بره که
برکت در انصاف نهفته هست

Email this proverb to a friend
Your email address:
Your friends address:
Receive proverbs in your email.