خانه  
 چهار شنبه 5 ثور 1397

Category: Advice - نصیحت
Reader Rating: 4.22
Contributor: Admin

ری دهید - Rate this proverb

 خنده دار
Hilarious
 خوب
Good
اوسط
Average
بی کیفیت
Poor
خراب
Nasty
یک دست - On hand
از یک دست صدا بر نمی خیزد.
Az yak dast sadaa bar na-mey-khizad.
From one hand comes no sound.

Email this proverb to a friend
Your email address:
Your friends address:
Receive proverbs in your email.