دا زما د ســـترګــو تـــــور دی پــه مـــا ګـران دی

دغــــه ګــل دی دا زمـــــــــــــا د زړه ارمـــان دی

لـــکـه نـــــاوې چې ســینګار کړې داسې ښکارې

هــم سپوږمۍ ده او هـــم ستــــورې د اسمـــان دی

خــــدایــه تـل یې د جــــنګونـــو پــــه امـــان کړې

زمــا روح ده زما ســــتــرګـــي زمــــا ځـــــان دی

کــه خــــتـــن ده کـــه چـــمـن دې جــــــهــان واړه

تـــرې لـــوګې شه زمــــــا مینه دی بــــوستان دی

دا چې زړه غـوندې ښــکــاریـږي په تـــصویر کې

دا امــیر د ښــــــایســـتــونــو دی لـــغـــــمان دی

چې جــنــت غــــونــدې وطـــن یې نـــصیـب نه دی

خـــوستی ځـــــکه په زړګــــې تـــــل پـریشان دیسید کریم ( خوستی )