1)تبديل سال هجري شمسي به ميلادي و برعکس

الف)هجري شمسي به ميلادي

از اول حمل تا 10جدی 621 به سال شمسي اضافه شود. از 11جدی تا آخرحوت 622 به سال شمسي اضافه شود

ب)سال ميلادي به هجري شمسي
از اول جنوری تا 20 مارچ 622 از سال ميلادي کم شود.از 21 مارس تا آخر دسامبر 621 از سال ميلادي کم شود.

2)تبديل سال هجري قمري به ميلادي
فرمول پرفسور ويلسون

1-سال هجري مورد نظر را در 977/2 ضرب مي کنيم.
2-حاصل آن را به عدد 100 تقسيم نماييد.
3-خارج قسمت را از سال هجري مورد نظر کم کنيد.
4-به باقيمانده عدد569/621 را اضافه نماييد عدد صحيح بدست آمده تاريخ ميلادي مي باشد.

مثال:مي خواهيم بدانيم سال 200 هجري قمري برابر چه سال ميلادي است؟

4/595 = 977/2 x 200

9/5 = 100 : 4/595

1/194 = 9/5 – 200

669 /815=569/621+1/194

سال 815 ميلادي برابر با سال 200 هجري قمري مي با شد.

3) تبديل سال هجري قمري به هجري شمسي
به علت کوتاهتر بودن سال هاي هجري قمري از سال هجري شمسي به طور تقريب در هر 30 سال 1 سال و در 100 سال 3 سال و در هر 1000 سال 30 سال تقويم هجري قمري از تقويم هجري شمسي جلو مي افتد پس اگر بر مبناي همين اعداد بطور تقريب از تاريخ هجري قمري مورد نظر کم کنيم تاريخ هجري شمسي بدست مي آيد.

مثال: سال 1350 هجري قمري برابر با چه سال هجري شمسي است؟
30و9و1 را (به ترتيب براي سالهاي 1000و300و50 ) با هم جمع مي کنيم که نتيجه آن 40 مي شود و 40 را از 1350 هجري قمري کسر مي کنيم 1310 هجري شمسي بدست مي آيد.
بطور دقيقتر-بايد ابتدا سال هجري قمري را مطابق فرمول ويلسون به سال ميلادي تبديل وپس از آن مطابق طريقه تبديل سال ميلادي به هجري شمسي عمل مي کنيم.