​ناخن*های انگشتان دست، تقریبا چهار برابر ناخن*های پا رشد می*کنند.