ګل د اوربل سره جوړیږي
راشه اوربل باندې کتار کړه زیړ ګلونه