هر روز و شب می خواهمت گویا که بیمار توام
مست از می چشمان تو، مدهوش دیدار توام