« پـشـتـونها چرا اینقدر بی فرهنگ اند که اولاد های خود را حیوان خطاب میکنند؟»
ما ورته ځواب ورکړ، چې لومړی دې پوښتنه د یوه انسان په شان وکړه او دا ستا نا پوهي ده چې ته تراوسه د عربي د (حیوان) او د اوستا د (ایوان) توپير نه سې کولای؛ په پای کې دونـي خړ سو چې له چـټـینـگه وتـښـتـید. خو په یوه کار یې خوښ سوم یعنی مخکې له دې چې زه یې د خپلو فیسبوکي دوستانو له نوملړه لـﯦـرې کړم، دا کار یې خپله وکړ. عجیبه نړۍ... ده دوستانو دې پوښتـنـې ته ځواب دا دی چې :
پښتانه خپل ماشوم یا وړوکي ته حیوان نه بلکه ایوان وايي. د بـﯦـلگې په توگې (ایوانان دې جوړ دي؟) ایوان یو ډیر لرغونی وییکی یا لغت دی چې په اوستا کې څو څو ځله او په څو بیلابیلو معنی گانو یاد سوی دی. ایوان په څه معنی؟
ایوان په لغت کې : لومړی : د صفحې، چوترې او برنډې په معنی
دویم : د کلا د دروازې د درشل په سر کې هغو غټو لرگیو یا دستکو ته وايي چې د کلا دروازه ټینگه نیسي
دریم : محرابي او هلالي ډوله تاقچه. څلورم : د سلاطینو په ماڼــﯦـو کې په یوې زښتې ډیرې سترې کوټي یا دالان کې د مشرانو د ناستي هغه لوړ ځای ته ویل کیږي چې چت ورباندې وي. پنځم : د مشرانو د ناستې ځای. شپږم : د پادشاهانو د ناستې لوړ ځای.
پښتانه د ایوان وییکی د شاهانو د ناستی د لوړ ځای په معنی په ډير ځیر کاروي. اوس دې ورته ټینگ سي چې بې فرهنگه څوک دي.